พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
คำสั่ง ประกาศต่างๆ ของอบต.คลองสระ เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หลักเกณฑ์การใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.คลองสระ
การให้บริการต่างๆของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.คลองสระ
แบบฟอร์มการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.คลองสระ
องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานส่วนตำบล และประชาชนทราบ